Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 - odl. US, 8/96,  36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno besedilo in 36/2008) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 15. redni seji dne, 3. 7. 2008  sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembi Odloka o ustanovitvi

 

 

Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik–Trnovska vas

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole  Destrnik–Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 4/2003, 2/2004) se spremeni drugi odstavek 16. člena tako, da se glasi:

 

 

»Svet zavoda sestavlja devet članov, in sicer:

 

 

– trije predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),

 

 

– trije predstavniki delavcev zavoda (en predstavnik OŠ Destrnik, en predstavnik oddelkov vrtca OŠ Destrnik in en predstavnik PŠ Trnovska vas) ter

 

 

– trije predstavniki staršev (dva predstavnika OŠ Destrnik in en predstavnik PŠ Trnovska vas).«

 

 

2. člen

 

 

V 17. členu odloka se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:

 

 

»sprejema poročilo o samoevalvaciji šole in vrtca.«

 

 

3. člen

 

 

Doda se drugi odstavek 19. člena, ki se glasi:

 

 

»Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja ali pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.«

 

 

4. člen

 

 

V drugem odstavku 24. člena se dodajo devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja, ki se glasijo:

 

 

» – zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

 

 

– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo ter je odgovoren za zakonitost dela,

 

 

– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo ter pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca.«

 

 

Dosedanja devetnajsta alineja postane dvaindvajseta.

 

 

5. člen

 

 

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor ter opravljen ravnateljski izpit.

 

 

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom.

 

 

Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, občine – ustanoviteljice ter mnenje sveta staršev.

 

 

Občina in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju za imenovanje glasuje tajno.

 

 

Če občina in organi iz četrtega odstavka tega člena ne dajo mnenja v dvajsetih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

 

 

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.

 

 

Če minister ne da mnenja v tridesetih dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

 

 

Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.  Mandat ravnatelja traja pet let.«

 

 

6. člen

 

 

V 28. členu odloka se za prvim odstavkom dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

 

 

»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«

 

 

7. člen

 

 

Spremeni se 30. člen, tako da se glasi:

 

 

»Strokovni organi v zavodu so učiteljski in vzgojiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik ter strokovni aktivi.«

 

 

8. člen

 

 

Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:

 

 

»31. a člen

 

 

Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.
Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.«

 

 

10. člen

 

 

V 34. členu se v 3. odstavku za prvo alinejo doda nova, ki se glasi:

 

 

» – daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.

 

 

Dosedanja druga, tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo tretja, četrta, peta, šesta in sedma alineja.

 

 

11. člen

 

 

Drugi odstavek 40. člena odloka se črta.

 

 

12. člen

 

 

Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom takoj, ko dosedanjemu svetu poteče mandat.

 

 

13. člen

 

 

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik in Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Štev.: 032-0/15-3/2008-4o

 

 

Datum: 3. 7. 2008

 

 

Župan Občine Trnovska vas:

 

 

Alojz BENKO, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor