New Page 2

Na podlagi 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 2/2002), na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Destrnik-Trnovska vas, št. 1/96) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) je Občinski svet Občine Destrnik na 25. redni seji, dne 15.02.2002, sprejel

SKLEP

o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih

odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik

1.

Izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, kot obvezne javne službe, na območju občine Destrnik opravlja Komunalno podjetje Ptuj, d.d..

2.

Ta sklep velja do preklica.

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik in prične veljati naslednji dan po objavi.

 

Štev.:032-01/2002-25R-3

Datum: 15.02.2002

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, s.r.