New Page 2
Osnutki aktov

 

Osnutki splošnih aktov občine

Na Portalu Lex localis so v okviru kataloga "Pristojosti slovenskih občin" objavljeni osnutki splošnih aktov občine (statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke, odredbe, pravilnike in navodila) s katerimi občina ureja ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Osnutki splošnih aktov so pripravljeni ob upoštevanju Nomotehničnih smernic, ki jih je izdala Služba Vlade RS za zakonodajo z namenom pravilnega oblikovanja predpisov. Vsa besedila osnutkov splošnih aktov občine so obogatena z obrazložitvami po posameznih členih.

 
Osnutki posamičnih aktov občine

Na Portalu Lex localis so v okviru kataloga "Pristojosti slovenskih občin" objavljeni osnutki posamičnh akti občine, kot npr. akti o ustanovitvah javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov ipd. ter posamični akti, s katerimi občina odloča o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti. Vsa besedila osnutkov posamičnih aktov so obogatena z obrazložitvami.

 
Osnutki aktov poslovanja občine

Na Portalu Lex localis so v okviru kataloga "Pristojosti slovenskih občin" objavljeni osnutki aktov poslovanja občine, kot npr. razpisi z razpisnimi dokumentacijami, koncesijske in druge pogodbe ipd. Vsa besedila osnutkov aktov poslovanja občine so obogatena z obrazložitvami.