New Page 2

Številka: 900-68/2015-1-(52/04)

Datum: 2.12.2015

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 12. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 16.12.2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 18.11.2015 in poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 — 2. obravnava (gradivo)

5. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj (gradivo)

6. Letni program športa v Mestni občini Kranj za leto 2016 (gradivo)

7. Sklep o določitvi cen ravnanja z odpadki v Mestni občini Kranj (gradivo)

8. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni občini Kranj (gradivo 1, 2)

9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2016 (gradivo)

10. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2016 (gradivo)

11. Zahteva o spremembi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za l. 2016 in 2017 (gradivo)

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-221.

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan