New Page 2

Številka: 900-6/2017-2-(52/04)

Datum: 15.3.2017

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22.3.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 22.2.2017 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Sprememba Statuta MOK — hitri postopek (gradivo)

5. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj — 2. obravnava (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Či2 — centralne dejavnosti v Čirčah — 2. obravnava (gradivo)

7. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2016 (gradivo 1, 2)

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3)

 

 Priloga: gradivo

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan