New Page 2

Številka: 900-12/2015-1

Datum: 22. 9. 2015

 

Na podlagi določbe 20. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15)

 

S K L I C U J E M

11. redno sejo občinskega sveta Občine Majšperk, ki bo

 

v četrtek, dne 8. oktobra 2015 ob 18.00

v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39,

 

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta (zapisnik)

2. Spremembe Statuta Občine Majšperk – skrajšan postopek (gradivo)

3. Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk – skrajšan postopek (gradivo)

4. Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva

5. Akt o spremembi in dopolnitvi koncesijskega akta za izvajanje energetskega pogodbeništva (gradivo)

6. Investicijski program »Energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Majšperk« (gradivo)

7. Imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča na Ptuju (gradivo)

8. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra (gradivo)

9. Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Majšperk za leto 2015 (gradivo)

10. Vloga OŠ Majšperk za financiranje interesne dejavnosti v šolskem letu 2015/2016 (gradivo)

11. Polletna poročila o realizaciji finančnih načrtov:

- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (gradivo)

- Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (gradivo)

12. Pobude in vprašanja

13. Razno

 

Občina Majšperk

dr. Darinka Fakin, županja