New Page 2

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:   06202-0007/2005-41/05

Datum:     15.6.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 29.6.2005 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.       Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.5.2005 in Poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.       Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj (gradivo)

3.    Odlok o urejanju zelenih površin v Mestni občini Kranj - osnutek (gradivo)

4.       Odlok o spremembi odloka o oglaševanju v Mestni občini Kranj – hitri (združeni) postopek (gradivo)

5.       Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Planina jug – predlog (druga obravnava) (gradivo) (dopolnilni predlog)

6.       Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Pševo – predlog (druga obravnava) (gradivo)

7.       Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika  - predlog (druga obravnava) (gradivo) (sklep sveta)

8.       Seznanitev Sveta MOK s pričetkom postopka priprave Strategije prostorskega razvoja MOK, potrditev izhodišč in seznanitev s pobudami (gradivo A, B)

9.       Predstavitev predinvesticijske zasnove Knjižnice Kranj (gradivo)

10.   Poročilo opravljenem delu LAS za preprečevanje zlorabe drog v MOK za leto 2004 (gradivo)

11.   Koncesija za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine – Dušan Bavdek (gradivo)

12.   Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                               Ž U P A N

PRILOGE:

-          Gradivo

 

DODATNE PRILOGE

1. Prečiščeno besedilo PUP Kranj

2. Prečiščeno besedilo PUP podeželje
3. Poročilo o javni dražbi z dne 20.06.2005
4. Poročilo o javni dražbi - nakup kegljišča
5. Odgovori na vprašanja iz 24. seje Sveta Mestne občine Kranj, dne 20.04.2005:

- odgovor svetnici Saši Kristan

- odgovor svetniku Andreju Tavčarju

- odgovor svetniku Matevžu Kleču

 
6. Zapisnik za javnost zaprtega dela 24. Seje MOK z dne 20.04.2005
7. Investicijski program
8. Tolmačenje določbe o izkazovanju znanja tujega jezika na višji ravni

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0007/2005-41/05

Datum:     22.06.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi Vam pošiljamo dodatno gradivo za 26. sejo Sveta Mestne občine Kranj, katera je bila sklicana z vabilom dne 15.06.2005.

 

 

Obenem se vam opravičujemo za napako, ki je nastala pri kopiranju gradiva za 3. točko Odlok o urejanju zelenih površin v Mestni občini Kranj – osnutek. Pomotoma je izpadla stran 10., ki jo prilagamo.

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

ŽUPAN

 

 

PRILOGE:

- Gradivo

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0007/2005-41/05

Datum:     22.06.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dopolnitev gradiva k 4. točki – Odlok o spremembi odloka o oglaševanju v Mestni občini Kranj – hitri (združeni) postopek, 26. seje Sveta Mestne občine Kranj

 

Spoštovani!

 

V prilogi vam pošiljamo trenutno veljavni Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj, kot priloga predlaganim spremembam.

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

ŽUPAN

 

PRILOGA:

- Odlok