New Page 2

 

Številka: 032-0001/2018

Datum: 9. 4. 2021

 

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) in četrtega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) s k l i c u j e m 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

 

v sredo, 21. aprila 2021, ob 17.30 uri,

 

v prostorih občinske uprave Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA

1. Pregled in potrditev predloga zapisnika 12. redne in 8. in 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Markovci in poročilo o realizaciji sklepov

2. Pobude in vprašanja svetnikov

3. Zaključni račun Občine Markovci za leto 2020 in Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 (gradivo)

4. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Markovci – 1 obravnava (gradivo)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Markovci – skrajšani postopek (gradivo)

6. Predlog Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s postajališčem za avtodome in sistemom za izposojo električnih koles v Občini Markovci – 1 obravnava (gradivo)

7. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Markovci – 1 obravnava (gradivo)

8. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki (gradivo 1, 2)

9. Predlog Sklepa o potrditvi zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v programske obdobju 2021 – 2027 (gradivo)

10. Predlogi sklepov o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost:

a) direktorice in pomočnice direktorice JZ Zdravstveni dom Ptuj (gradivo)

b) ravnatelja OŠ Markovci (gradivo)

c) ravnateljice OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj (gradivo)

d) ravnatelja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj (gradivo)

11. PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE:

a) Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (gradivo) in predlog STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI (gradivo)

b) Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin v območju EUP MA17 – širitev obrtne cone Novi Jork vzhod na podlagi metode javnega zbiranja ponudb (gradivo)

 

Prosim, da se seje udeležite le povsem zdravi in da dosledno upoštevate splošna priporočila NIJZ in ukrepe Vlade RS za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19.

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, prof., župan