New Page 2

Številka: 900-1/2014-21

Datum:  30. 5. 2018

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo)

 

S K L I C U J E M

 

21.  redno sejo občinskega sveta, ki bo

 

 

v sredo, 6. junija 2018, ob 17. uri,

v sejni sobi Občine Hajdina.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti,

2. Odgovori na pobude in vprašanja,

3. Pregled in potrditev sklepov in zapisnika 20. redne seje (zapisnik)

4. Pregled in potrditev dnevnega reda,

5. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2019 (gradivo),

6. Osnutek Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (gradivo),

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (gradivo),

8. Predlog Sklepa o potrditvi

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za dokončanje sekundarnih odcepov kanalizacije na aglomeracijskem območju  16415 (gradivo 1, 2),

b) Investicijskega programa za dokončan dokončanje sekundarnih odcepov kanalizacije na aglomeracijskem območju  16415 (gradivo 1, 2),

9. Predlog Sklepa o subvenciji vrtca v Občini Hajdina (gradivo),

10. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hajdina (gradivo),

11. Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hajdina v letu 2017 (gradivo),

12. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Hajdina v letu 2017 (gradivo),

13. Pobude in vprašanja.

 

Gradivo je priloženo, razen pod tč. 8 in 10, ki ga boste prejeli naknadno.

 

Pričakujem vašo udeležbo.        

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan