New Page 2

Številka: 032-D6/2018-1

Datum: 18. 5. 2018

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14. 39/16) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS 80/09, 39/14) sklicujem 26. redno sejo občinskega sveta Občine Komen v mandatu 2014-2018, ki bo

 

v sredo, 30. maja 2018, ob 17. uri v sejni sobi Občine Komen, Komen 86.

 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti;

2. Pregled realizacije sklepov (gradivo) in potrditev zapisnika 25. redne seje z dne 4. 4. 2018 (zapisnik);

3. Določitev in potrditev dnevnega reda;

4. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov« v Občini Komen za leto 2017 (gradivo);

5. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališče v Občini Komen za leto 2017 (gradivo);

6. Poročilo o delu Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2017 (gradivo);

7. Predlog Sklepa o izvajanju Občinskega programa varnosti občine Komen v letu 2017 (gradivo 1, 2, 3);

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja — Stjenka Komen — skrajšani postopek (gradivo);

9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sofinanciranju delovnega mesta računalničar-organizator informacijske dejavnosti v Osnovni šoli Antona Šibelja - Stjenka Komen v obsegu 20% za šolsko leto 2018/2019 (gradivo);

10. Predlog Sklepa o sofinanciranju ločenega izvajanja pouka posameznih predmetov v kombiniranem oddelku 2. in 4. razreda v Podružnični šoli Štanjel (gradivo);

11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k številu in vrsti oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno — izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana v šolskem letu 2018/2019 (gradivo);

12. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana — skrajšani postopek (gradivo);

13. Predlog Odloka o spremembi Odloka o predkupni pravici Občine Komen — skrajšani postopek (gradivo);

14. Predlog Odloka o turistični taksi — druga obravnava (gradivo);

15. Predlog Odloka o pokopališkem redu — prva obravnava (gradivo);

16. Predlog Sklepa o prejemniku Priznanja Občine Komen za leto 2018 (gradivo 1, 2);

17. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2017 (gradivo);

18. Predlog Rebalansa-1 proračuna Občine Komen za leto 2018 (gradivo);

19. Vprašanja. pobude, odgovori.

 

 

Občina Komen

 

Marko Bandelli, mag. posl. ved, župan