New Page 2

 

 

OBČINA SEMIČ

 

OBČINSKI SVET

 

Štefanov trg 9

 

8333 SEMIČ

 

Telefon: 07/35-65-360, faks: 07/35-65-365, e-pošta: obcina.semic@siol.net

 

 

 

Številka: 032-13/2007-1

 

Datum: 13.12.2007

 

 

 

VSEM  ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

 

 

 

Zadeva: Sklic 9. redne seje občinskega sveta,

vabilo

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06)

 sklicujem

 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Semič v četrtek, 20. decembra 2007, ob 18. uri v sejni sobi Občine Semič

 

 

DNEVNI RED:

1.

Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja ter overovateljev zapisnika.

2.

 Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta. (gradivo)

3.

 Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine. (gradivo)

4.

 Obravnava Letnega poročila Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2006. (gradivo A, B)

5.

Obravnava realizacije Letnega delovnega načrta Glasbene šole Črnomelj v šolskem letu 2006/2007 in Letnega delovnega načrta Glasbene šole Črnomelj za šolsko leto 2007/2008. (gradivo A, B)

6.

Obravnava povzetka Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta OŠ Semič za šolsko leto 2006/2007. (gradivo)

7.

Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« - PRVA OBRAVNAVA. (gradivo) (sklep)

8.

Obravnava in sprejem Odloka o proračunu občine Semič za leto 2008 in predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2009 – PRVA OBRAVNAVA. (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L) (sklep A, B)

9.

 Obravnava in sprejem predloga Javno-zasebnega partnerstva – Smučišče Bela. (gradivo) (sklep)

10.

 Volitve in imenovanja. (gradivo) (sklep)

11.

 Pobude in vprašanja članov sveta.

12.

 Razno.

 

Gradivo je priloženo.

 

Za javnost je gradivo dostopno na spletni strani Občine Semič www.semic.si  v Katalogu informacij

 

javnega značaja.

 

                                                                                                  Župan

 

                                                                                          Ivan Bukovec, l.r.

 

Vabljeni:

 

1. člani sveta

 

2. predsednik nadzornega odbora

 

3. novinarji

 

- ZD Črnomelj, direktorica dr. Ljiljana  Špec (k točki 4)

 

- Glasbena šola Črnomelj, ravnatelj prof. Silvester Mihelčič (k točki 5)

 

- ga. Polona Kambič

 

- ga. Sonja Ličen Tesari

 

- ga. Tatjana Malnarič

 

- ga. Renata Bukovec

 

- ga. Beti Pintarič

 

- g. Boštjan Ogulin