New Page 2

Številka: 032-0004/2022

Datum: 19.01.2023

 

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, 45/2022) in 28. in 29. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2016, 48/2016, 5/2018, 48/2019, 45/2022)

 

S K L I C U J E M

 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Prevalje

v četrtek, 26. januarja 2023, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Prevalje

 

z naslednjim  

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Ugotovitev sklepčnosti.

2. Potrditev dnevnega reda 3. redne seje.

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne (zapisnik) in 1. dopisne seje (zapisnik).

4. Predlog Proračuna Občine Prevalje za leto 2023 – v skladu s 96. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Prevalje (gradivo).

5. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Prevalje - I. obravnava (gradivo).

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Franja Goloba Prevalje – I. obravnava (gradivo).

7. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Franja Goloba Prevalje – uradno prečiščeno besedilo – I. obravnava (gradivo).

8. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Prevalje (gradivo).

9. Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt »Igra na prostem« (gradivo 1, 2).

10. Sklep o določitvi cen programov v OŠ Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje (gradivo 1, 2, 3, 4, 5).

11. Program kulture Občine Prevalje za obdobje 2023-2026 in Izvedbeni načrt kulture Občine Prevalje za leto 2023 (gradivo 1, 2, 3).

12. Letni program športa Občine Prevalje za leto 2023 (gradivo 1, 2).

13. Predlog cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami za leto 2023 (gradivo 1, 2).

14. Odpisi:

a. Predlog za odpisi osnovnih sredstev in drobnega inventarja Občine Prevalje na dan 30.11.2022 (gradivo 1, 2).

b. Predlog za odpis terjatev na dan 31.12.2022 (gradivo).

15. Predlog Sklepa o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2023 (gradivo).

16. Premoženjskopravne zadeve:

a. Predlog Sklepa  o določitvi najemnin v Občini Prevalje za leto 2023 (gradivo 1, 2).

b. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2023 (gradivo).

c. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za davek od premoženja za leto 2023 (gradivo).

d. Predlog Sklepa o soglasju k sklepanju pravnih poslov izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 (gradivo).

17. Pobude in vprašanja (gradivo).

18. Razno.

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan