Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2004           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2005           
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro           
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za ureditev komunalne infrastrukture za naselji Štanjel in Kobdilj           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Komen           
Odlok o skladnosti prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje Občine Komen, dopolnitev 2004           
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Komen v času volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2004           
Sklep o razrešitvi članice občinske volilne komisije občine Komen           
Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije občine Komen           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Komen           
Sklep o financiranju političnih strank           
Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj) ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990–2000 za območje obravnavane urbanistične zasnove           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2003           
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2004           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor