Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali           
Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Komen           
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen           
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen           
Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2013           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2013           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012           
Sklep o prenehanju statusa nepremičnega spomenika na zemljišču v k.o. Hruševica           
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen           
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012           
Letni program športa v Občini Komen za leto 2012           
Pravilnik o dodeljevanju subvencij mladim družinam v Občini Komen za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja s prenovo obstoječega stavbnega fonda           
Letni program kulture Občine Komen za leto 2012           
Pravilnik o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor