Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o vrednosti točke za odmero taksne obveznosti za leto 1998           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998           
Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o taksah za obremenjevanje okolja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu  Občine Bled za leto 1997           
Odlok o zazidalnem načrtu na območju med Savsko cesto in Cesto Gorenjskega odreda – ZN M1           
Program priprave ureditvenega načrta “Ribenska gora”           
Program priprave ureditvenega načrta “Straža”           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Zgornjih Gorij in sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Bled           
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Bled           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (PUP Bled 23/91, 50/96)           
Sklep Občinskega sveta občine Bled o soglasju k določitvi ekonomsle cene programa za otroke v vrtcih Občine Bled           
Sklep o soglasju k statutom krajevnih skupnosti v Občini Bled           
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo  v cestnem prometu           
Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bled           
Odločba o ugotovitvi splošnega interesa za razlastitev Vile Rikli na Bledu           
Program priprave sprememb in dopolnitev (CTP) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Odlok o pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz omrežja na območju Občine Bled           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor