Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled           
Program priprave sprememb in dopolnitvev ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje           
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999           
Sklep o vrednosti točke za odmero taksne obveznosti za leto 1999           
Odlok o turistični taksi v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1998           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled           
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled           
Razpis drugega kroga volitev za župana           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Triglavskega narodnega parka           
Odlok o spremembi odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja           
Odlok o spremembi odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled           
Sklep o spremembi sestava občinske volilne komisije           
Program priprave lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce do RP Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor