Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001           
Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Bled           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2001           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2001           
Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Bled           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini in načinu plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda (prečiščeno besedilo)           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2000           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Bled           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled           
Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Bled           
Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Radovljica (prečiščeno besedilo)           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Bled za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor