Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2002           
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2002           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2002           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2001           
Sklep o vzpostavitvi javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama           
Pravilnik o načinu oddajanja prostorov v uporabo za namen športa, kulture in drugih dejavnosti, ki so financirane iz občinskega proračuna           
Sklep o spremembi sestave občinske volilne komisije           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda           
Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled           
Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled           
Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled           
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2000           
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled           
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (prečiščeno besedilo)           
Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2001           
Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o lokacijskem načrtu južne razbremenilne ceste           
Sklep o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor