Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu           
Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled           
Odlok o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na smučišču Straža           
Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda           
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 866/4, k.o. Bled           
Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled           
Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2009 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled           
Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bled           
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled           
Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2008 – rebalans           
Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP BLED           
Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe           
Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled           
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled           
Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor