Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o občinskih priznanjih občine Bled           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata za člana Občinskega sveta Občine Bled.           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata za člana Občinskega sveta Občine Bled. II           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta "Ožje središče Bleda"           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno cesto na Bledu           
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2014           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled - 3           
Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014           
Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljišču s parc. št. 463/136 k.o. Rečica           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne           
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljišču s parc. št. 463/136 k.o. Rečica           
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Bled           
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled           
Preklic objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor