Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Savinjske regije           
Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 2012           
Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012           
Odlok o razglasitvi Bohačeve gostilne za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Nazarje           
Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Nazarje           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta obrtno-industrijske cone Prihova Nazarje  (OPPN Prihova Nazarje)           
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Nazarje           
Sklep o ureditvi razmerij pri investicijskem vzdrževanju občinskih cest in prednostno urejanje občinskih cest           
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,  članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Nazarje           
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Nazarje           
Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja  v Občini Nazarje           
Sklep o preučitvi pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta Centra Nazarje za območje SD (Zdravstveni dom Nazarje)           
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko - obrtne cone Prihova - Nazarje (OPPN Prihova) za območje PD4 (območje Pfeifer)           
Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Nazarje in Šmartno ob Dreti           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Nazarje           
Zaključni račun proračuna občine Nazarje za leto 2010           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za industrijsko - obrtno cono Prihova-Nazarje (OPPN Prihova) in podlage za odmero komunalnega prispevka           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Tržni red Tržnice Nazarje           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje "Glin"           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor