Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka           
Odlok o Aleji znamenitih Ločanov           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2002           
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjsko gospodarstvo           
Sprememba Sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2000           
Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Škofja Loka           
Sklep o javni razgrnitvi programske zasnove in osnutka zazidalnega načrta stanovanjsko-obrtne cone Virmaše (SO1)           
Program priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki           
Program priprave lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko–Škofja Loka           
Odlok o razveljavitvi odloka o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2001           
Sklep o javni razgrnitvi           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem           
Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči           
Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica           
Odlok o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za območje Občine Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor