Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2004           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o odpravi naselja Lenart nad Lušo in njegovi združitvi z naseljem Sv. Lenart ter preoštevilčenje naselja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Škofja Loka           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2003           
Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za zamenjavo obstoječih azbestnih cevi na primarnem vodovodu Visoko-Škofja Loka           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Škofje Loke           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka in mikro celot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše, Grenc           
Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2 403-1076 Češnjica - Škofja Loka, na pododseku Klančar - Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660           
Razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2001           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Škofja Loka za leto 2003           
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Škofja Loka           
Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči           
Program priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-403-1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660           
Odlok o preimenovanju naselja Florjan nad Zmincem           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor