Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2014           
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Škofja Loka            
Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine            
Pravilnik o določitvi prosto oblikovane najemnine           
Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa            
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013           
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceni za dobavljen zemeljski plin na območju Občine Škofja Loka           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka           
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka           
Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa           
Avtentična razlaga sedmega odstavka 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka           
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011           
Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor