Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi Sklepa o cenah posebnih storitev za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Občini Škofja Loka           
Sklep o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka           
Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Škofja Loka           
Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Škofja Loka           
Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in posebnih storitev v Občini Škofja Loka           
Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2018           
Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v obdobju januar – marec 2018           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 03)           
Odlok o razveljavitvi Odloka o razglasitvi »Tavčarjevega dvorca« na Visokem za kulturni spomenik           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odredba o spremembi Odredbe o določitvi območij za pešce           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Reteče - EUP RE 01/03 – Z del           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2017           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc v Škofji Loki           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Škofja Loka (sprememba 01)           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih občine Škofja Loka           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor