Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2013           
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parcelnih številkah 823 in 824, obe k.o. Bolehnečici           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Videm ob Ščavnici«           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)           
Pravilnik o uporabi prostorov Kulturnega in upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Blaguško jezero           
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Sveti Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011           
Sklep o pričetku priprave podrobnega prostorskega načrta Blaguško jezero           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2012           
Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze kulturnih društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor