Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o povišanju cene pitne vode           
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2001           
Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2001           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2000           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001           
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2001           
Pravilnik o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Zreče           
Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče           
Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje           
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000           
Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zreče           
Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Zreče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za naselja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranosti in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 1999           
Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za območje počitniških hiš na Padeškem vrhu (območje urejanja P6)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor