Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Dobrovnik            SZABÁLYZATOT
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrovnik            SZABÁLYZATOT
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Dobrovnik            SZABÁLYZATOT
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2017            Határozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2017-ben
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih vod za leto 2017            Határozat a kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról 2017-ben
Odlok o proračunu občine Dobrovnik za leto 2017            Rendelet dobronak község 2017-es évi költségvetéséről
Sklepo o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrovnik za leto 2017            HATÁROZAT Dobronak Község 2017-es évi építőtelek illeték kiszámításához szükséges pontértékről
Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2016            Dobronak község 2016-os évi 2. Pótköltségvetéséről szóló rendelet
Obvezna razlaga besedila zadnje povedi prvega odstavka 27. člena in besedila prvega odstavka 53. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 5/13 in 1/14)            a Dobronak Község Területrendezéséről szóló Rendelet (Dobronak Község Hivatalos Közlönye, 5/13 és 1/14. sz.) 27. cikke első bekezdésének utolsó mondata és az 53. cikke első bekezdése szövegének a KÖTELEZŐ MAGYARÁZATÁT
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrovnik            Dobronak Község Községi Tanácsa ugyrendjének módosításai és kiegészítései
Odlok o rebalansu Občine Dobrovnik za leto 2016            Dobronak község 2016-os évi pótköltségvetéséről szóló rendelet
Letni program kulture občine Dobrovnik za leto 2016            Dobronak község 2016-ös évi kulturális programja (hung.)
Sklep o potrditvi nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov            Határozat
Letni program turizma občine Dobrovnik za leto 2016            Dobronak község 2016-os évi idegenforgalmi programja
Letni program športa občine Dobrovnik za leto 2016            Dobronak község 2016-os évi sportprogramját
Zaključni račun proračuna Občine Dobrovnik za leto 2015            DOBRONAK KÖZSÉG 2015-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSA
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik            Dobronak Község ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSAI ÉS KIEGÉSZÍTÉSEI
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrovnik            Határozat Dobronak Község Területrendezési Terve módosítását és kiegészítését szolgáló
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor