Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2000           
Sklep občinskega sveta Občine Črnomelj           
Navodilo o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje nalog na področju socialnega varstva           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza           
Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Črnomelj           
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Občine Črnomelj, dne 26. 3. 2000           
Sklep o določitvi najvišje dnevne parkirnine ob reki Kolpi           
Sklep o povišanju cen v vrtcih na območju Občine Črnomelj           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza           
Sklep o začasni razglasitvi spomenika padlim v I. svetovni vojni za kulturni spomenik           
Sklep o začasni razglasitvi pravoslavne cerkve na Bojancih za kulturni spomenik           
Odlok o lokacijskem načrtu za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza)           
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989, 1995 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990, dopolnjenega leta 1991 in 1995           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik           
Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1999           
Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih           
Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor