Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj           
Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Črnomelj           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2003           
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990, dopolnjene 2002/2 (programska zasnova za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica)           
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 2. faza           
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza           
Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Črnomelj           
Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno vodo na območju občin Črnomelj in Semič           
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj           
Izid glasovanja za člana Občinskega sveta občine Črnomelj – predstavnika romske skupnosti na volitvah dne, 10. 11. 2002           
Izid glasovanja za župana in Občinski svet občine Črnomelj na volitvah dne 10. 11. 2002           
Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju           
Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje     za lokalne volitve 2002 v Občini Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg           
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – dopolnjene 2002 (programska zasnova za lokacijski načrt zahodne obvozne ceste)           
Razpisujem redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj           
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj           
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor