Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
01) Statut občine
02) Poslovnik občinskega sveta
03) Lokalna samouprava
01) Zastava, grb, himna, pečat
02) Priznanja
03) Volitve, referendum, imenovanja
04) Glasilo
05) Ostalo
04) Organi in službe občine
01) Občinski svet
02) Župan, podžupan
03) Nadzorni odbor
04) Občinska uprava
05) Občinska volilna komisija
06) Poveljnik civilne zaščite
07) Krajevne skupnosti
08) Plača in nagrade funkcionarjev
09) Politične stranke
10) Ostalo
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarske javne službe
01) Oskrba s pitno vodo
02) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
03) Ravnanje s komunalnimi odpadki
04) Urejanje in čiščenje javnih površin
05) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
06) Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč
07) Urejanje in vzdrževanje javnih cest
08) Gasilska služba
09) Oskrba z zemeljskim plinom
10) Ostalo
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
01) Davki
02) Prispevki
03) Pristojbine
04) Takse
02) Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
03) Proračun
01) proračun za leto 1995
02) proračun za leto 1996
03) proračun za leto 1997
04) proračun za leto 1998
05) proračun za leto 1999
06) proračun za leto 2000
07) proračun za leto 2001
08) proračun za leto 2002
09) proračun za leto 2003
10) proračun za leto 2004
11) proračun za leto 2005
12) proračun za leto 2006
13) proračun za leto 2007
14) proračun za leto 2008
15) proračun za leto 2009
16) proračun za leto 2010
04) Jamstva, kompenzacije, krediti
01) Jamstva
02) Kompenzacije
03) Krediti
05) Blagovne rezerve
06) Posojila, denarna pomoč, subvencije, štipendije
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
01) Lokacijski in ureditveni načrti
02) PUP
03) Oddaja nepremičnin
04) Dodelitev nepremičnin
05) Javna razgrnitev
06) Prenehanje in ukinitev javnega dobra
07) Ulice in ceste
08) Družbeni plan
09) Ostalo
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
01) Vrtci
02) Osnovne šole
03) Višje in visoke šole
04) Glasbene šole
05) Knjižnice
06) Športni zavodi
07) Gledališča
08) Muzeji
09) Turistične organizacije
10) Lekarne
11) Zdravstveni domovi
12) Ostalo
02) Vzgoja in izobraževanje
01) Predšolska vzgoja
02) Osnovna šola
03) Izobraževanje odraslih
03) Kultura in umetnost
04) Zdravstvo in socialno varstvo
05) Informiranje in javno obveščanje
06) Šport
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
02) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov
03) Promet in zveze
04) Gostinstvo in turizem
05) Malo gospodarstvo in obrt
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
01) Civilno pravo
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
04) Kaznovalno pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor