Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
01) Občinski akti
01) Občinska ureditev
01) Statut občine
02) Poslovnik občinskega sveta
03) Lokalna samouprava
01) Zastava, grb, himna, pečat
02) Priznanja
03) Volitve, referendum, imenovanja
04) Glasilo
05) Premoženje občine
06) Ostalo
04) Organi in službe občine
01) Občinski svet
02) Župan, podžupan
03) Nadzorni odbor
05) Občinska volilna komisija
06) Poveljnik civilne zaščite
08) Plača in nagrade funkcionarjev
09) Politične stranke
10) Občinska inšpekcija
11) Ostalo
02) Gospodarskopravna ureditev
01) Gospodarski subjekti
02) Gospodarske javne službe
02) Oskrba s pitno vodo
03) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
05) Urejanje in čiščenje javnih površin
06) Pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
08) Urejanje in vzdrževanje javnih cest
09) Gasilska služba
10) Oskrba z zemeljskim plinom
11) Cene komunalnih storitev
12) Ostalo
03) Javne finance
01) Davki, prispevki, pristojbine, takse
03) Jamstva, kompenzacije, krediti, nadomestila
04) Blagovne rezerve
04) Okolje in prostor
01) Varstvo okolja
02) Urejanje prostora
01) Lokacisjki in ureditveni načrti
03) Javne razgrnitve
04) Ustanovitev, prenehanje in ukinitev javnega dobra
06) Družbeni plan
07) Območje občine
08) Ostalo
03) Komunalne storitve
05) Negospodarske dejavnosti
01) Zavodi
03) Višje in visoke šole
04) Glasbene šole
05) Knjižnice
06) Gledališča
07) Muzeji
08) Turistične organizacije
09) Lekarne
10) Zdravstveni domovi
11) Ostalo
02) Vzgoja in izobraževanje
05) Informiranje in javno obveščanje
06) Šport
01) Športni objekti
06) Gospodarske dejavnosti
01) Industrija
03) Promet in zveze
04) Gostinstvo in turizem
05) Malo gospodarstvo in obrt
06) Trgovina
07) Telekomunikacije
07) Pravna področja
02) Stvarno pravo
03) Gospodarsko pravo
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor