New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:   06202-0003/2005-41/04

Datum:      9.3.2005

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002 in 108/2003) sklicujem 23. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23.3.2005 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.       Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.2.2005 in Poročilo o izvršitvi sklepov (zapisnik)

2.       Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.       Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj – predlog

4.       Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina  jug  - predlog I., predlog II. (prva obravnava)

5.       Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« - osnutek

6.       Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno varstvenega zavoda Kranjski vrtci -  hitri (združeni) postopek (gradivo)

7.       Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – predlog

8.       Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne občine Kranj – predlog

9.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj – hitri (združeni) postopek (gradivo)

10.   Priprave na gradnjo drsališča – večnamenske dvorane (gradivo)

11.   Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo)

12.   Premoženjske zadeve (a., b., c., d., e.)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

                                                                                                          Mohor Bogataj, univ.dipl.org.

                                                                                                                           Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

-          Gradivo

-