New Page 2

Številka: 900-2/2018-4-(52/04)

Datum: 21. 2. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28. 2. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 24. 1. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje — osnutek nadaljevanje obravnave (gradivo)

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj —osnutek — predlog za skrajšani postopek (gradivo)

6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci - predlog (gradivo)

7. Odlok o določitvi prednostnih območjih ogrevanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Kranj - osnutek (gradivo)

8. Pravilnik o spremembi pravilnika o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016-2020 (gradivo)

9. Informacija o zaključnem poročilo projekta »Organizacijska analiza vrtcev v Mestni občini Kranj« (gradivo 1, 2, 3)

10. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan