New Page 2

Številka: 900-5/2016-1-(52/04)

Datum: 09.03.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 14. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 23.3.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.1.2015  in zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 24.2.2016 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik 1, 2)

2. Seznanitev s stališči Državljanske pobude za ohranitev zdravega življenjskega okolja Zlato polje glede OPPN Avtobusna postaja - predlagatelj točke g. Janez Černe, član sveta MOK (gradivo)

3. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

4. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

5. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del območja EU P BI 42 — Zgornje Bitnje — dopolnjen osnutek (gradivo)

6. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran — 2. obravnava (gradivo)

7. Odlok o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju — 2. obravnava (gradivo)

8. Poročilo o izredni notranji reviziji o pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev in obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013 (gradivo)

9. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirniba, njena višina in način plačevanja (gradivo 1, 2)

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo)

 

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-221.

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan