New Page 2

Številka: 900-4/2018-4-(52/04)

Datum: 21. 3. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28. 3. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

 

1. Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 2. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

3. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2017 - predlog (gradivo)

4. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo Vrtca Bitnje — predlog (gradivo)

5. Odlok o določitvi prednostnih območjih ogrevanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Kranj - predlog (gradivo)

6. Poročilo o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj za leto 2017 (gradivo)

7. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan