New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-23/2012-l-(41/04)

Datum: 26.9.2012

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 18. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 10.10.2012 ob 16,00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.8.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj - 2. obravnava (gradivo)

5. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj - 2. Obravnava (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj - 2. obravnava (gradivo, 1)

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic — 2. obravnava (gradivo 1, 2)

8. Odlok o zagotavljanju socialnovarstvenih dejavnosti v MOK-1. obravnava (gradivo)

9. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podelitev koncesije za upravljanje javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj« (gradivo 1, 2)

10. Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj -1. obravnava

11. Program športa v MOK za leto 2013 (gradivo)

12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v MOK (gradivo)

13. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK (gradivo)

14. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin MOK

15. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2012

16. Soglasje k subvencioniranju plačila vrtca

17. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali

2373-119.

 

Mohor Bogataj

Župan

 

 

Priloge:

-Gradivo
 
 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-23/2012-2-(41/04)

Datum: 3.10.2012

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 18. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 18. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 10.10.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 29.8.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj - 2. obravnava (gradivo)

5. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj - 2. Obravnava

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj - 2. obravnava (gradivo)

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic - 2. obravnava

8. Odlok o zagotavljanju socialnovarstvenih dejavnosti v MOK-1. obravnava

9. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Podelitev koncesije za upravljanje javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj«

10. Strategija mestnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj - 1. obravnava (gradivo 1, 2, 3)

11. Program športa v MOK za leto 2013

12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v

MOK

13. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK

14. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin MOK (gradivo)

15. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2012 (gradivo)

16. Soglasje k subvencioniranju plačila vrtca (gradivo)

17. Sklep o dopolnitvi sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje (gradivo)

18. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

- Odgovor – Ahčin – smetišče - Rupovščina

- Odgovor – Kristan, graščina – Robežnik

- Odgovor – Lombar –obdavčitev zemljišč

- Odgovor –Sagadin – kanalizacija Orehek

- Odgovori - PP

 - Odgovori - UGGJS

- Vabilo - OGZ
- Sklep o pristopu Mestne občine Kranj v partnerstvo s Fundacijo Vincenc Drakslerja pri razvoju socialnih     programov
- Odgovor - Sagadin - nadomestni vrtički
- Sklepi 21. seje NO
- Sklepi delovnih teles za 18. sejo
 

Mohor Bogataj

 ŽUPAN

 

PRILOGE: •   Gradivo