New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

 

Številka:  900-0078/2008-(41/04)

Datum:    24.6.2008

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj  sklicujem

 

18. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 9. 7. 2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

DNEVNIM  REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.5.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Premoženjske zadeve

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2008 – hitri postopek

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo cestne povezave do naselja Njivica pri Kranju – druga obravnava (gradivo)

6. Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ML1 – Mlaka Zahod – prva obravnava (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja – prva obravnava (gradivo A, B)

8. Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih zavodov (gradivo): Osnovna šola France Prešeren Kranj (gradivo), Glasbena šola Kranj (gradivo), Osnovna šola Helena Puhar Kranj (gradivo), Osnovna šola Jakob Aljaž Kranj (gradivo), Kranjski vrtci (gradivo), Ljudska univerza Kranj (gradivo), Osnovna šola Matija Čop Kranj (gradivo), Osnovna šola Orehek Kranj (gradivo), Osnovna šola Predoslje Kranj (gradivo), Osnovna šola Simon Jenko Kranj (gradivo), Osnovna šola Stane Žagar Kranj (gradivo), Osnovna šola Stražišče Kranj – hitri postopek (gradivo)

9. Odloki o ustanovitvi javnih zavodov (gradivo) Osnovna šola France Prešeren Kranj (gradivo), Glasbena šola Kranj (gradivo), Osnovna šola Helena Puhar Kranj (gradivo), Osnovna šola Jakob Aljaž Kranj (gradivo), Kranjski vrtci (gradivo), Osnovna šola Matija Čop Kranj (gradivo), Osnovna šola Orehek Kranj (gradivo), Osnovna šola Predoslje Kranj (gradivo), Osnovna šola Simon Jenko Kranj (gradivo), Osnovna šola Stane Žagar Kranj (gradivo), Osnovna šola Stražišče Kranj (gradivo), Ljudska univerza Kranj - uradna prečiščena besedila (gradivo)

10. Soglasje k Statutu Gasilsko reševalne službe Kranj

11. Javno zasebno partnerstvo:   A. Goriče        B. Besnica

12. Informacija o gorenjski univerzi

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

                                                                                                  Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                                     Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0078/2008-(41/04)

 

Datum:    2.7.2008

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 18. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljam dodatno gradivo za 18. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 9.7.2008, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Kot predlagatelj umikam 6. točko Odlok  o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ML1 – Mlaka Zahod – prva obravnava. Ostale točke predlaganega dnevnega reda se smiselno preštevilčijo.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.

Potrditev zapisnika 17. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.5.2008 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo) (zapisnik 18. seje adzornega odbora)

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo A, B, C, D, E, F,)

3.

Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C)

4.

Odlok o rebalansu  proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 – hitri postopek (gradivo A, B, C, D, E, F))

5.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo cestne povezave do naselja Njivica pri Kranju – druga obravnava

6.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja – prva obravnava

7.

Odloki o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih zavodov: Osnovna šola France Prešeren Kranj, Glasbena šola Kranj, Osnovna šola Helena Puhar Kranj, Osnovna šola Jakob Aljaž Kranj, Kranjski vrtci, Ljudska univerza Kranj, Osnovna šola Matija Čop Kranj, Osnovna šola Orehek Kranj, Osnovna šola Predoslje Kranj, Osnovna šola Simon Jenko Kranj, Osnovna šola Stane Žagar Kranj, Osnovna šola Stražišče Kranj – hitri postopek

8.

Odloki o ustanovitvi javnih zavodov Osnovna šola France Prešeren Kranj, Glasbena šola Kranj, Osnovna šola Helena Puhar Kranj, Osnovna šola Jakob Aljaž Kranj, Kranjski vrtci, Osnovna šola Matija Čop Kranj, Osnovna šola Orehek Kranj, Osnovna šola Predoslje Kranj, Osnovna šola Simon Jenko Kranj, Osnovna šola Stane Žagar Kranj, Osnovna šola Stražišče Kranj, Ljudska univerza Kranj - uradna prečiščena besedila – skrajšani postopek

9.

Soglasje k Statutu Gasilsko reševalne službe Kranj (gradivo A, B, C)

10.

A. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Besnica« (gradivo A, B, C)

10.

B. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja telovadnice pri PŠ Goriče« (gradivo A, B)

11.

Informacija o gorenjski univerzi (gradivo)

 

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

                                                                                        Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                            Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo