New Page 2

Številka: 900-5/2016-12-(52/04)

Datum: 30.3.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. in 51/2010) sklicujem 15. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 6.4.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim, že potrjenim

 

DNEVNIM REDOM :

5. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

6. Odlok o občinskem podrobnem načrtu za del območja EUP BI 42 — Zgornje Bitnje — dopolnjen osnutek (gradivo)

7. Odlok o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju — 2. obravnava (gradivo)

8. Poročilo o izredni notranji reviziji o pravilnosti vodenja in izkazovanja terjatev in obveznosti v Zavodu za turizem Kranj v letu 2013 (gradivo)

9. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (gradivo 1, 2)

10. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo)

 

Priloga: sklepi delovnih teles (gradivo)

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-221.

 

Priloge: Gradivo (vam je že bilo posredovano s sklicem 14. seje, k 9. točki posredujemo spremembe in dopolnitve odredbe)

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan