New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

Številka: 900-2/2020-6-(52/04)

Datum: 19. 2. 2020

 

 

Zadeva: Gradivo za 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26. 2. 2020, ob 16.00 v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 29. 1. 2020 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v družbi Komunala Kranj d.o.o. (gradivo 1, 2)

3. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v zvezi s t.i. »Mini tržnico« na Planini (gradivo)

4. Seznanitev s stanjem in obravnava aktualnih razmer v zvezi z javnim zavodom Zavod za turizem in kulturo Kranj (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

 Priloga: sklepi komisij (gradivo)

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan