Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 900-6/2019-2

Datum: 22. 1. 2019

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ČRNOMELJ

 

Zadeva: SKLIC 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno

besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 -odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14 in

66/16) ter 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13 in 4/18)

 

S K L I C U J E M

3. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj

v TOREK, 29. januarja 2019, ob 17. uri

v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

 

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 2. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 3. 1. 2019 (zapisnik).

3. Predlog kandidatov za priznanja občine Črnomelj za leto 2018 (gradivo).

4. Okvirni program dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2019 (gradivo).

5. Kadrovske zadeve (gradivo).

6. Predlog Sklepa o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti občine Črnomelj (gradivo).

7. Premoženjsko pravne zadeve (gradivo).

8. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta (gradivo).

9. Vprašanja in pobude članov sveta.

 

Občina Črnomelj

Andrej Kavšek, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor