Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81) ter predloga Zakona za varstvo narave in kulturne dediščine Maribor št. SK – 406/99 je Občinski svet Trnovska vas dne 27. 05. 1999 sprejel
ODLOK
 
o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika – TRNOVSKA VAS
 
1. člen
Z namenom, da bi zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo nepremičnin kulturnih in zgodovinskih vrednot, se s tem odlokom razglasi za nepremični kulturni spomenik del kulturne dediščine in njegove pritikline, ki imajo posebno kulturno, zgodovinsko in estetsko vrednost.
2. člen
Ta odlok pod naslednjimi označbami določa:
 
- pod a) natančno označbo spomenika, navedbo imetnika oz. upravljalca;
 
- pod b) lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
 
- pod c) režim varstva spomenika;
 
- pod d) razne omejitve, prepovedi ter razvojne usmeritve.
3. člen
Za nepremični kulturni spomenik se razglasi:
 
Domačija št. 21, Trnovska vas
 
a) – k.o. Trnovska vas, parc. št. 564/2, last Ivana Simonič, Trnovska vas 21;
 
b) – lesena »cimprana«, ometana in pobeljena stavba, krita s slamnato streho, značilni panonski dom stoji ob makadamski poti v naselju. Hiši z tipično razporeditvijo slede v tlorisu na L gospodarski prostori. Nekoč je bil dom oblikovan na »ključ« (tloris na U). Na tramu v veliki sobi »hiši« je letnica 1787.
 
c) – stavbo varujemo v celoti. Dovoljeni so posegi za njeno ohranitev in valorizacijo njenih spomeniških lastnosti.
 
d) – Stavba služi stanovanjskemu in gospodarskemu namenu. Smiselno bi jo bilo muzejsko prezentirati.
 
 
4. člen
Zavod za varstvo narave in kulturne dediščine Maribor je dolžna v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka vpisati nepremični kulturni spomenik v register spomenikov.
 
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je dolžna v roku 30 dni po vpisu nepremičnega kulturnega spomenika v register o vpisu obvestiti imetnika spomenika in mu poročiti registrsko številko spomenika.
 
V vpisu je dolžen Zavod RS za varstvo narave in kulturne dediščine Maribor obvestiti tudi Zbirni register Zavodu RS za varstvo narave in kulturne dediščine, kateremu mora v 30 dneh po vpisu poslati dvojnik matičnega lista in ga nato sproti obveščati o popravkih in dopolnitvah.
5. člen
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je dolžan v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka podati zemljiški knjigi predlog za vpis razglašenega nepremičnega kulturnega spomenika v Občini Trnovska vas.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojni inšpektorji Uprave RS za inšpekcije in občinski upravni organ, pristojen za kulturo.
7. člen
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem vestniku Tednika.
 

Štev: 025-01/99-KD
Datum: 27. 05. 1999
Župan Občine Trnovska vas:
KARL VURCER l.r.
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor