Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10), je Občinski svet Občine Žetale na 4. redni seji, dne  9.6.2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽETALE ZA LETO 2015

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  14/15)  se spremeni  2. člen tako, da se glasi:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2015-Rebalans 1

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.083.538

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

983.520

70 DAVČNI PRIHODKI

930.900

700 Davki na dohodek in dobiček

887.990

703 Davki na premoženje

24.325

704 Domači davki na blago in storitve

18.585

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

52.620

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

27.230

711 Takse in pristojbine

400

712 Denarne kazni

6.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.850

714 Drugi nedavčni prihodki

9.140

72 KAPITALSKI PRIHODKI

500

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

500

73 PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.099.518

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

273.442

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

826.076

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.255.558

40 TEKOČI ODHODKI

399.453

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

87.200

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.130

402 Izdatki za blago in storitve

274.120

       403 Plačila domačih obresti

25.003

409 Rezerve

 

41 TEKOČI TRANSFERI

426.845

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

281.260

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

29.070

413 Drugi tekoči domači transferi

116.515

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.407.649

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.407.649

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

21.611

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

2.700

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

18.911

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-172.020

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun 2015-Rebalans 1

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2015-Rebalans 1

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

210.000

50 ZADOLŽEVANJE

210.000

500 Domače zadolževanje

210.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

74.430

55 ODPLAČILO DOLGA

74.430

550 Odplačilo domačega dolga

74.430

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

36.450

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

135.570

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

172.020

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

36.450

 

2. člen

Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 210.000,00 EUR in sicer za financiranje investicij, ki so predvidene v proračunu.

 

3. člen

Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2015 sta sestavni del tega odloka.

 

4. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0004/2015-10

Datum: 9.6.2015

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen , župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor