Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 14. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12) je Občinski svet Občine Ruše na 13. redni seji, dne 9. 6. 2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI RUŠE

 

I.           Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa štipendije, ki jih dodeljuje Občina Ruše, vir financiranja, upravičence do štipendij, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendij in postopke v zvezi s štipendijami.

 

2. člen

(vrste štipendij)

Občina Ruše dodeljuje štipendije za:

·       nadarjene dijake oziroma dijakinje (v nadaljevanju: dijaki) poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega izobraževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,

·       nadarjene študente oziroma študentke (v nadaljevanju: študenti) 1. bolonjske stopnje dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,

·       dijake ali študente, ki se izobražujejo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice,

·       nadarjene študente dodiplomskih študijskih programov, ki se izobražujejo v tujini.

 

 

3. člen

(namen štipendiranja)

(1)  Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja ter doseganju višje izobrazbene ravni upravičencev in izboljšanje zaposljivosti.

(2)  Štipendist lahko prejema štipendijo za isti letnik na isti stopnji izobraževanja le za eno leto.

4. člen

(vir financiranja)

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu Občine Ruše.

 

II.          Upravičenci, pogoji za pridobitev in višina štipendij

 

5. člen

(upravičenci do štipendije)

Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka oziroma osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku.

 

6. člen

(pogoji za pridobitev štipendije)

(1)  Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo najmanj naslednje pogoje:

·       so državljani Republike Slovenije,

·       imajo stalno prebivališče na območju Občine Ruše,

·       imajo status dijaka oziroma status študenta,

·       starostni pogoj,

·       niso v delovnem razmerju,

·       ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

·       niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,

·       uspeh oz. povprečna ocena: dijaki v preteklem letu srednješolskega izobraževanja dosegajo prav dober ali odličen uspeh ter študenti v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,

·       so v preteklem šolskem oziroma študijskem letu imeli dosežke na posameznem področju v skladu z merili, ki jih določa pravilnik.

(2)  Štipendijo po tem pravilniku lahko pridobijo upravičenci, ki so pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega izobraževanja, za katere uveljavljajo pravico do štipendije ali upravičenci, ki so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program 1. bolonjske stopnje, za katere uveljavljajo pravico do štipendije v Sloveniji ali tujini.

(3)  Kadar gre za izobraževanje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, se lahko štipendije, ob smiselni uporabi meril in pogojev določenih v tem pravilniku, izjemoma podelijo tudi za:

·       vpis v prvi letnik izobraževanja. V tem primeru se upošteva uspeh v zadnjem letniku predhodne stopnje izobraževanja,

·       učni oz. študijski uspeh, ki je slabši od prav dobrega uspeha oz. nižji od povprečja 8, kar se posebej opredeli v razpisu.

 

7. člen

(višina štipendij)

Višina štipendije za dijake znaša do 20 % oziroma za študente do 30 % minimalne plače za tekoče leto.

 

III.         Javni razpis, merila in komisija

IV.         

8. člen

(javni razpis za dodelitev štipendij)

(1)  Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij, ki se objavi na spletni strani Občine Ruše.

(2)  V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek za podeljevanje štipendij.

(3)  Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati zlasti:

·       ime in sedež štipenditorja,

·       podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo,

·       pogoje in merila za dodelitev štipendij,

·       način vložitve prijave za dodelitev štipendij,

·       navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,

·       naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,

·       rok za prijavo na javni razpis,

·       rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

·       kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom,

·       druge podatke in zahteve, ki so pomembni za odločanje o podelitvi štipendije.

 

9. člen

(prijava za dodelitev štipendij)

(1)  Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. Prijavi morajo biti priloženi:

·       potrdilo o vpisu v izobraževalni program,

·       dokazilo o učnem uspehu (spričevalo) za dijake ali študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih) za študente preteklega letnika izobraževanja,

·       dokazila o dosežkih na posameznem področju v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, izdanega s strani institucije oziroma odgovorne osebe,

·       življenjepis z opisom kariernih ciljev,

·       druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.

(2)  Študenti, ki se izobražujejo v tujini morajo prijavi, poleg prilog iz prejšnjega odstavka, priložiti še:

·       dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove ali akreditiranosti izobraževalnega programa, ki si ga pridobijo s strani ustanove, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, ali druge ustrezne ustanove,

·       za potrebe izračunavanja povprečne ocene so kandidati dolžni zagotoviti ustrezno pretvorbo ocen, v primeru, ko njihove ocene ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije s področja šolstva;

·       vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.

 

10. člen

(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov kandidatov)

(1)  Merila za dodelitev štipendij so: učni oziroma študijski uspeh predhodnega letnika izobraževanja na isti stopnji in dosežki na posameznem področju.

(2)  Vsako merilo je ovrednoteno s točkami.

(3)  V primeru doseganja istega števila točk se med prejemniki z istim številom točk uporabi najprej izločitveno merilo višjega letnika, nato merilo višje ocene in na koncu socialno-ekonomski status, če je potrebno.

(4)   

11. člen

(uspeh predhodnega šolskega leta)

(1)  Število točk za uspeh dijaka, ki se vpisuje v višji letnik srednješolskega izobraževanja:

 

Uspeh

Število točk

Odličen

10

Prav dober

9

 

12. člen

(uspeh predhodnega študijskega leta)

(1)  Število točk za povprečno oceno študenta, ki se vpisuje v višji letnik, znaša:

 

Povprečna ocena

Število točk

nad 9,7 do 10,0

10

nad 9,1 do vključno 9,6

9

nad 8,6 do vključno 9,0

8

nad 8,0 do vključno 8,5

7

 

(2)  Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem študijskem letu.

(3)  Povprečna ocena se določi na eno decimalno število. Decimalno število na mestu stotin se od 6 dalje zaokroži navzgor.

(4)  Kot dokazilo se upošteva potrdilo o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.

 

13. člen

(dosežki na posameznem področju)

(1)  Za dosežke na posameznem področju se štejejo dokazila pridobljena v obdobju enega leta pred datumom oddane vloge:

 

Merilo

Število točk

mednarodno priznanje ali nagrada

6

status kategoriziranega športnika ali

vlagatelj je s strani posamezne nacionalne športne zveze uradno imenovan za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika

5

vabljeno sodelovanje na državni ali mednarodni predstavitvi, kongresu/konferenci, razstavi ipd. na področju umetnosti, družboslovja, naravoslovja, tehnike ipd. 

5

prvo do tretje mesto na tekmovanju/natečaju državnega ali mednarodnega značaja

4

prvo do tretje mesto na tekmovanju/natečaju regijskega ali lokalnega značaja

3

uvrstitev v finale tekmovanja/natečaja državnega ali mednarodnega značaja

3

uvrstitev v finale tekmovanja/natečaja regijskega ali lokalnega značaja

2

avtorska dela, javni glasbeni in gledališki nastopi ter recitali, samostojno vodenje projektov, organizacija javnih prireditev, javne objave in predstavitve lastnega avtorskega prispevka oz. samostojnih del

3

druga priznanja, nagrade in drugi javni dosežki vsaj na nivoju regije

2

priporočilo profesorja, mentorja

2

aktivno sodelovanje pri razvoju in delovanju posameznega društva v občini (delovanje na kulturnem, socialnem, športnem, humanitarnem, prostovoljnem in turistično-razvojnem področju)

1

(2)  Upravičenci lahko dobijo točke po posameznem merilu samo enkrat.

 

14. člen

(vrstni red dodeljevanja štipendij)

(1)  Na osnovi seštevka doseženih točk se vse upravičence iz posamezne skupine (dijak/študent) uvrsti na prednostno listo za pridobitev štipendije.

(2)  Če več upravičencev doseže isto število točk, se pri določitvi vrstnega reda med temi upravičenci upoštevajo dodatna izločitvena merila. Najprej se upošteva višji letnik izobraževanja. Če tudi na osnovi tega ni možno določiti vrstnega reda, se upošteva naslednje izločitveno merilo, in sicer boljši uspeh oziroma višja povprečna ocena. Če tudi na ta način ni možno določiti končni vrstni red prejemnikov štipendij, se kot dodatno merilo upošteva nižji povprečni mesečni dohodek na osebo, izračunan na osnovi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pri upravičencih z istim številom točk do porabe sredstev.

(3)  Če upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije izjavi, da ne želi skleniti pogodbe o štipendiranju ali je ne sklene v roku, določenem z odločbo o dodelitvi štipendije, ali če mu v roku za sklenitev pogodbe preneha pravica do štipendije, se štipendija dodeli naslednjemu upravičencu po vrstnem redu na prednostni listi za pridobitev te vrste štipendije.

 

15. člen

(komisija za štipendiranje)

(1)  Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo za pregled in obravnavo vlog za dodelitev štipendij za obdobje svojega mandata (v nadaljevanju komisija).

(2)  Komisija pregleda prispele vloge, zahteva dopolnitve in na osnovi obravnave popolnih vlog pripravi predlog za dodelitev štipendij ter ga preda v potrditev direktorju oziroma pooblaščeni osebi občinske uprave. Na podlagi pisnega predloga komisije izda direktor občinske uprave ali pooblaščena oseba odločbo o dodelitvi štipendije posameznemu upravičencu.

(3)  Zoper odločbo je možna pritožba na župana. Odločitev župana je dokončna.

 

V.         Pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista

 

16. člen

(pogodba o štipendiranju)

(1)  Na podlagi izdane odločbe se s štipendistom sklene pogodba o štipendiranju.

(2)  Obvezne sestavine pogodbe so:

·       določitev pogodbenih strank,

·       namen, za katerega so sredstva dodeljena,

·       višina dodeljenih sredstev,

·       transakcijski račun štipendista ali prejemnika sredstev,

·       rok in način izplačila sredstev,

·       primeri prenehanja pogodbe,

·       sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določb in nenamenske porabe dodeljenih sredstev.

(3)  Način in rok sklenitve pogodbe iz tega člena se opredeli v javnem razpisu.

(4)  Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.

 

17. člen

(doba prejemanja štipendije in način izplačevanja štipendij)

(1)  Štipendist prejema štipendijo za eno šolsko oziroma študijsko leto.

(2)  Štipendija se izplačuje vseh dvanajst mesecev v šolskem oziroma študijskem letu, in sicer od 1. septembra do 31. avgusta za dijake razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje, in za čas od 1. oktobra do 30. septembra za študente.

(3)  Izjemoma se lahko štipendije podelijo tudi za absolventsko obdobje vendar za največ 6 mesecev.

(4)  Štipendije se mesečno izplačujejo do 20. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista.

(5)  Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče šolsko ali študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje.

 

18. člen

(obveznost štipendista)

(1)  Štipendist mora po zaključenem šolskem ali študijskem letu, najkasneje v roku 30 dni, predložiti štipenditorju potrdilo o učnem oziroma študijskem uspehu, in sicer dijaki overjeno kopijo zadnjega spričevala, potrdilo o opravljeni maturi ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu, študenti pa potrdilo o opravljenih vseh obveznostih za študijsko leto.

(2)  Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo, zlasti pa:

·       prekinitev, spremembo ali konec izobraževanja,

·       zdravstvene indikacije, ki bi lahko vplivale na uspešnost zaključka izobraževanja,

·       sklenitev pogodbe z drugim štipenditorjem,

·       sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,

·       spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča,

·       če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov.

 

19. člen

(prenehanje štipendijskega razmerja brez obveznosti vračila štipendije)

Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti vračila prejetih zneskov štipendij v primeru:

·       če nima več stalnega prebivališča na območju Občine Ruše in je izpolnil obveznosti do štipenditorja v skladu s prvim odstavkom predhodnega člena;

·       če zaradi zdravstvenih indikacij izobraževanje ne more zaključiti oziroma nadaljevati.

 

20. člen

(prenehanje štipendijskega razmerja in obveznost vračila štipendije)

(1)  V primeru prenehanja štipendijskega razmerja je štipendist dolžan vrniti prejete zneske štipendije s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, v naslednjih primerih:

·       če po svoji volji ali krivdi, v času prejemanja štipendije, prekine izobraževanje oz. izgubi status dijaka ali študenta,

·       če spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,

·       če štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,

·       če sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem (kadar to ni v skladu s pogoji javnega razpisa, po katerem je štipendijo prejel),

·       če sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost,

·       če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda,

·       če odstopi od pogodbe o štipendiranju.

(2)  Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije, v roku enega meseca od ugotovitve kršitve pogodbe o štipendiranju. Če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku, se lahko vračanje štipendije odloži ali dovoli obročno odplačevanje za največ enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije.

(3)  O načinu vračila štipendije iz prejšnjega odstavka tega člena odloča občinska uprava na osnovi vloge in dokazil štipendista.

(4)   

21. člen

(oprostitev vračila štipendije)

(1)  Izjemoma lahko komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v primerih iz prejšnjega člena v celoti ali delno zaradi težkega socialnoekonomskega stanja štipendista oz. njegove družine

(2)  Štipendist mora k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na predlog komisije odloči župan občine.

 

VI.        Prehodni in končna določba

 

22. člen

(ureditev dosedanjih razmerij)

Upravičencem, ki so pridobili štipendijo po predpisih o štipendiranju, ki se uporabljajo do začetka uporabe tega pravilnika, se ta štipendija izplačuje po teh predpisih do zaključka programa izobraževanja, za katerega so dobili občinsko štipendijo.

 

23. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati Pravilnik o štipendiranju v Občini Ruše št. 1102-0009/2014-4 s spremembami in dopolnitvami št. 1102-0008/2015-5 in Pravilnik o dodeljevanju žepnin št. 075 1/2013 s spremembami in dopolnitvami št. 1102-0009/2015-2.

 

24. člen

(začetek veljavnosti pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 1102-0004/2016

Datum: 9. 6. 2016

 

 

Občina Ruše

 

Uroš Razpet, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor