Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Ob-20348/07

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, 62/06 – sklep US in 131/06 – odločba US, 33/07), Občina Prevalje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve v občinski upravi Občine Prevalje  (m/ž).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba, smer javna uprava,

– znanje uradnega jezika,

– državljanstvo Republike Slovenije,

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 3. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Prevalje pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradnihevidenc. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, jih bo moral pridobiti in predložiti sam.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za dobo 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu Svetovalec. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja v uradniških nazivih svetovalec I, II in III. Formalno nepopolne prijave se bodo v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v zbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za pripravnika« na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov: Stanko.Kumprej@prevalje.si,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Informacije o javnem natečaju daje Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje, tel. 02/83-46-114.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor