Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in v skladu s 16. členom Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012 in 57/2014) je Občinski svet Občine Videm na svoji 7. redni seji, dne  30.06.2015 sprejel

 

SPREMEMBE

IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE VIDEM

 

1.člen

Spremeni se 3. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/2012 in 57/2014) – v nadaljevanju Statut, tako da odslej glasi:

»Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, za izvajanje katerih mora država zagotoviti potrebno sredstva.«

 

2.člen

V drugem odstavku 6. člena se za besedilom »naziv organa občine« črta » -Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija«.

Na koncu odstavka se doda: »Vsebina in oblika žiga Občine Videm se uredi  s posebnim odlokom.«

 

3.člen

V osmi točki prvega odstavka 7. člena Statuta se doda šesta alineja, ki glasi: »podeljuje simbolične nagrade za različne priložnosti.«

 

4.člen.

V drugem odstavku 11. člena Statuta se črta besedilo: »oziroma drugih služb nadzora«.

 

5.člen

Črta se 4. odstavek 13. člena Statuta.

 

6.člen

V 6. odstavku 14. člena Statuta se črta besedilo: »v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.«

 

7.člen

V peti alineji drugega odstavka 16. člena Statuta se črta besedilo: »daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«

Enajsta alineja drugega odstavka 16. člena Statuta se spremeni tako, da odslej glasi: »sprejme letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje«

V štirinajsti alineji drugega odstavka se črta besedilo: »v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov«.

 

8.člen

V drugem odstavku 18. člena Statuta se beseda »drugega« nadomesti z besedo »najstarejšega«

 

9.člen

V sedmem odstavku 20 .člena Statuta se v prvem stavku črta besedilo: »predsedniku nadzornega odbora, poslancu«.

Za prvim stavkom sedmega odstavka 20. člena se doda besedilo: »Predsednika nadzornega odbora se vabi na sejo občinskega sveta takrat, ko je na dnevnem redu obravnavanje  zadeve, ki je v pristojnosti nadzornega odbora«.

 

10.člen

V 28. členu se za prvim stavkom doda stavek: »Predlog za razrešitev mora biti obrazložen.«

 

11.člen

Četrta alineja drugega odstavka 30. člena se spremeni tako, da odslej glasi: »odloča in sklepa pravne posle ravnanja s stvarnim premoženjem«

 

12.člen

V petem odstavku 34. člena Statuta se črta drugi stavek, ki glasi: »O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.«

 

13.člen

V sedmem odstavku 37. člena Statuta se črta besedilo: »in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat« in »ali izvolitve novega župana«

14.člen

V šestem odstavku 40. člena Statuta se beseda »pečat« nadomesti z besed »žig«

 

15.člen

V 41. členu Statuta se črtajo drugi, peti in šesti odstavek.

 

16.člen

Prvi odstavek 42. člena Statuta se spremeni tako, da glasi: » Nadzorni odbor opravlja nadzor na podlagi zakona«

Tretji odstavek 42. člena se spremeni tako, da glasi: »Nadzorni odbor predloži županu svoj letni program dela, o izvedbi nadzora pa obvesti nadzorovano osebo s sklepom o izvedbi nadzora.«

 

17.člen

44. člen Statuta se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Nadzorni odbor pripravi osnutek poročila o nadzoru, ki ga podpiše predsednik nadzornega odbora.«

 

18.člen

 V prvem stavku prvega odstavka 45. člena Statuta se beseda »predlog«, nadomesti z besedo »osnutek«.

V drugem stavku prvega odstavka 45. člena Statuta se beseda »predloga« nadomesti z besedo »osnutka« in besedna zveza »vložiti ugovor« se nadomesti z » odgovoriti na posamezne navedbe oziroma podati odzivno poročilo«.

V tretjem stavku prvega odstavka 45. člena Statuta se beseda »ugovoru« nadomesti z »odzivnem poročilu« in beseda »ugovora«, se nadomesti z »odzivnega poročila«

V drugem odstavku 45. člena Statuta se beseda »ugovoru« nadomesti z  »odzivnem poročilu« in besedna zveza »o nadzoru« se nadomesti s »s priporočili in predlogi kot dokončni akt nadzornega odbora«.

 

19.člen

V prvem odstavku 46. člena Statuta se beseda »o nadzoru« nadomesti z besedno zvezo »s priporočili in predlogi«.

 

20.člen

V 48. členu Statuta se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.

 

21.člen

V prvem odstavku 50. člena se za prvi stavkom doda besedilo: »Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z javno objavo dokončnih poročil nadzornega odbora na spletni strani občine.«

 

22.člen

V prvem odstavku 51. členu Statuta se beseda zagotavljata zapiše v ustreznem številu in sicer zagotavlja, besedi »župan in« pa se črtata.

 

23.člen

Črta se določba 60. člena Statuta.

 

24.člen

Določba 62. člena Statuta se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Glede izločitev uradnih oseb in predstojnika organa iz postopka odločanja se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, določbe poglavja, ki urejajo izločitev.«

 

25.člen

V drugem odstavku 72. člena Statuta se črtata prvi in drugi stavek.

 

26.člen

V prvem odstavku 73. člena  Statuta se črta besedilo: »s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s samoprispevkom«

 

27.člen

V 74. členu Statuta se črta prvi odstavek.

 

28.člen

V 95. členu Statuta se v prvem odstavku šeste alineje za besedo urejanje doda besedilo: »lokalnih cest,«

 

29.člen

V tretjem odstavku 105. člena Statuta se za besedo »ministra,« doda presladek.

 

30.člen

Določilo 110. člena Statuta se nadomesti z naslednjim besedilom: »Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.«

 

31.člen

Črta se 111. člen Statuta.

 

32.člen

Spremembe in dopolnitve Statuta se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 007-02/2015-10

Datum: 30.6.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor