Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-ZJF-UPB4), 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni glasilo slovenskih občin  št. 8/10) je Občinski svet Občine Žetale na 4. redni seji  dne 28.03.2011  sprejel

 

 

ODLOK O PRORAČUNU

 

 

OBČINE ŽETALE ZA LETO 2011

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2011(v nadaljnjem besedilu:proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

 

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A .BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun leta 2011

 

v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74) 

2.684.615

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.147.462

 

70 DAVČNI PRIHODKI

1.087.187

 

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.037.357

 

 

703 Davki na premoženje

25.130

 

 

704 Domači davki na blago in storitve

24.700

 

 

706 Drugi davki

 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

60.275

 

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

3.800

 

 

711 Takse in pristojbine

200

 

 

712  Denarne kazni

1.500 

 

 

713  Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.550

 

 

714  Drugi nedavčni prihodki

44.225

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

 

 

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

 

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

 

 

73  PREJETE DONACIJE

 

 

 

730 Prejete donacije domačih virov

 

 

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.537.153

 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

472.368

 

 

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. iz sred.prorač.evrop. un

1.064.785

 

 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)

2.615.449

 

40  TEKOČI ODHODKI 

387.157

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

89.530

 

 

401 Prispevki delodajalcev za socialne zadeve

14.923

 

 

402 Izdatki za blago in storitve

278.904

 

 

403 Plačila domačih obresti

3.800

 

 

409 Rezerve

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 

397.055

 

 

410 Subvencije

 

 

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

213.420

 

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

39.957

 

 

413 Drugi tekoči domači transferi

143.678

 

 

414 Tekoči transferi v tujino

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.821.987

 

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.821.987

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.250

 

 

431 Investicijski transferi prav. in fiz. oseb. ki niso prorač. upor.

4.500

 

 

432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom

4.750

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)(I-II)

69.166

 

 

 

 

B. R AČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752)

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)

 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

 

440 Dana posojila

 

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

 

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

 

443 Povečanje namens. premož. v jav.skl. in drug.osebah jav.prava, ki imajo  premoženje v svoji lasti 

 

 

 

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRNJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE(500)

 

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

 

 

500 Domače zadolževanje

 

 

 

 

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA(550)

84.640

 

55 ODPLAČILO DOLGA

84.640 

 

 

550 Odplačilo domačega dolga

84.640

 

 

 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

-15.474

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)

-84.640

 

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)

-69.166

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

15.474

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in  konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni  proračunskih postavk – kontov  in načrt razvojnih programov so prilogi  k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Žetale.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

3. POSTOPKI  IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

 

4. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg  prihodkov, določenih v 43 čl. ZJF, tudi naslednji prihodki:

 

 

- prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom(Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93)

 

 

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

 

 

- prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju  ravnanja z odpadki

 

 

- prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju z odpadno vodo

 

 

- koncesijska dajatev

 

 

- prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo.

 

 

5. člen

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ki je tudi odredbodajalec.

 

 

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.

 

 

Župan  s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu občine Žetale med letom in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.

 

 

6. člen

 

 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti  obveznosti.

 

 

Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.

 

 

7. člen

 

 

Sredstva proračuna se smejo uporabiti  le za namene, ki so določeni s proračunom.

 

 

Župan lahko v tekočem  letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za 70 % vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.

 

 

Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.

 

 

Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika , ki bodo zapadle v plačilo  v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%

 

 

pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

8. člen

 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna(župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz  predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

9. člen

 

 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve , oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2011 je oblikovana v višini 8.416 EUR.

 

 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.

 

 

10. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. Člena ZJF, lahko župan  odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ga ima dolžnik do občine, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

 

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

 

 

11. člen

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolga v računu financiranja se občina lahko zadolži.

 

 

O zadolžitvi odloča občinski svet občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

 

 

O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin odloča občinski svet.

 

 

12. člen

 

 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.

 

 

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

13. člen

 

 

V obdobju  začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

 

 

14. člen

 

 

Ta odlok začne veljati  naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2011 dalje.

 

 

Številka:032-0004/2011-3

 

 

Žetale, 28.03.2011 

 

 

Občina Žetale

 

 

Župan Anton Butolen l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor