Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 3., 7. In 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 12. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci
 
 
1. člen
 
V odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 74/02) se doda nov 27.a. člen, ki se glasi:
 
 
Izvajalec gospodarskih javnih služb ima javno pooblastilo za predpisovanje pogojev in izdajanje soglasij k:
 
 
– prostorskim izvedbenim aktom v skladu z zakonodajo o urejanju prostora
 
 
– projektnim pogojem za poseg v prostor in
 
 
– projektnim pogojem za poseg v prostor v skladu z zakonodajo, ki ureja graditev objektov
 
2. člen
 
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
 
 

Št. 032-01-12/04-84-480
Križevci, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor