Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju: ZLS-UPB2 in 76/08) in 14. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01, Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 1/2003) je Občinski svet Občine Ljutomer na 21. redni seji 22. 7. 2009 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE LJUTOMER

 

1. člen

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008 in 9/2009, v nadaljevanju: osnovni odlok) se dopolni tako, da se za 12. členom doda novi 12. a člen, ki se glasi:

˝ 12. a člen ˝

(obročno odplačevanje)

Na podlagi vloge zavezanca župan odobri obročno odplačevanje odmerjenega komunalnega prispevka v treh (3) enakih obrokih, za dobo odplačevanja največ enega (1) leta od podpisa pogodbe. Do obročnega odplačevanja so upravičenci zavezanci, katerih odmerjeni komunalni prispevek znaša 10.000 EUR in več. Občina in zavezanec skleneta pogodbo o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se določi način zavarovanja plačila obrokov (bančna garancija, zastavna pravica na nepremičnini ali druga enakovredna oblika zavarovanja). Prvi obrok je zavezanec dolžan plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja, drugi obrok v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe in tretji obrok najpozneje v roku enega leta po podpisu pogodbe.

Možnost sklepanja pogodb obročnega odplačevanje odmerjenega komunalnega prispevka velja začasno in sicer do 31. 12. 2010.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

 

Številka: 3506/2009-10-1691

Ljutomer: 22. 7. 2009

 

Župan Občine Ljutomer

Franc Jurša, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor