Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 23. 4. 2015 sprejel

 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014.

 

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2014 so realizirani v naslednjih zneskih:

+-----------------------------------+---------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN            |         |

|ODHODKOV                           |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |I.   |SKUPAJ PRIHODKI         |8.418.428|

|    |     |(70+71+72+73+74+78)     |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |7.795.076|

+----+-----+------------------------+---------+

|70  |     |DAVČNI PRIHODKI         |5.393.990|

|    |     |(700+703+704+706)       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |700 DAVKI NA DOHODEK    |3.538.690|

|    |     |IN DOBIČEK              |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE |1.223.882|

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |704 DOMAČI DAVKI NA     |631.100  |

|    |     |BLAGO IN STORITVE       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |706 DRUGI DAVKI         |    317  |

+----+-----+------------------------+---------+

|71  |     |NEDAVČNI PRIHODKI       |2.401.086|

|    |     |(710+711+712+713+714)   |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU |1.818.547|

|    |     |IN DOHODKI OD           |         |

|    |     |PREMOŽENJA              |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE|  3.582  |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |712 GLOBE IN DRUGE      | 41.369  |

|    |     |DENARNE KAZNI           |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |713 PRIHODKI OD PRODAJE |353.379  |

|    |     |BLAGA IN STORITEV       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |714 DRUGI NEDAVČNI      |184.209  |

|    |     |PRIHODKI                |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|72  |     |KAPITALSKI PRIHODKI     |249.572  |

|    |     |(720+721+722)           |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |720 PRIHODKI OD PRODAJE |    972  |

|    |     |OSNOVNIH SREDSTEV       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |721 PRIHODKI OD PRODAJE |      0  |

|    |     |ZALOG                   |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |722 PRIHODKI OD PRODAJE |248.600  |

|    |     |ZEMLJIŠČ IN             |         |

|    |     |NEOPREDMETENIH SREDSTEV |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|73  |     |PREJETE DONACIJE        |      0  |

|    |     |(730+731)               |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |730 PREJETE DONACIJE    |      0  |

|    |     |IZ DOMAČIH VIROV        |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |731 PREJETE DONACIJE IZ |      0  |

|    |     |TUJINE                  |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|74  |     |TRANSFERNI PRIHODKI     |373.779  |

|    |     |(740+741)               |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |740 TRANSFERNI PRIHODKI |197.707  |

|    |     |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH|         |

|    |     |INSTITUCIJ              |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |741 PREJETA SREDSTVA    |176.072  |

|    |     |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  |         |

|    |     |IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |         |

|    |     |EVROPSKE UNIJE          |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|78  |     |PREJETA SREDSTVA IZ     |      0  |

|    |     |EVROPSKE UNIJE (786+787)|         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |786 OSTALA PREJETA      |      0  |

|    |     |SREDSTVA IZ PRORAČUNA   |         |

|    |     |EVROPSKE UNIJE          |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |787 PREJETA SREDSTVA OD |      0  |

|    |     |DRUGIH EVROPSKIH        |         |

|    |     |INSTITUCIJ              |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI          |7.886.531|

|    |     |(40+41+42+43)           |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|40  |     |TEKOČI ODHODKI          |2.507.855|

|    |     |(400+401+402+403+409)   |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |400 PLAČE IN DRUGI      |388.207  |

|    |     |IZDATKI ZAPOSLENIM      |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |401 PRISPEVKI           | 58.181  |

|    |     |DELODAJALCEV            |         |

|    |     |ZA SOCIALNO VARNOST     |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |402 IZDATKI ZA BLAGO    |1.991.468|

|    |     |IN STORITVE             |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |403 PLAČILA DOMAČIH     |      0  |

|    |     |OBRESTI                 |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |409 REZERVE             | 70.000  |

+----+-----+------------------------+---------+

|41  |     |TEKOČI TRANSFERI        |2.769.948|

|    |     |(410+411+412+413)       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |410 SUBVENCIJE          |127.309  |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |411 TRANSFERI           |996.363  |

|    |     |POSAMEZNIKOM            |         |

|    |     |IN GOSPODINJSTVOM       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |412 TRANSFERI           |434.335  |

|    |     |NEPROFITNIM             |         |

|    |     |ORGANIZACIJAM IN        |         |

|    |     |USTANOVAM               |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI |1.211.941|

|    |     |TRANSFERI               |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |414 TEKOČI TRANSFERI V  |      0  |

|    |     |TUJINO                  |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|42  |     |INVESTICIJSKI ODHODKI   |1.773.065|

|    |     |(420)                   |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |420 NAKUP IN GRADNJA    |1.773.065|

|    |     |OSNOVNIH SREDSTEV       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|43  |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI |835.663  |

|    |     |(431+432)               |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |431 INVESTICIJSKI       |654.490  |

|    |     |TRANSFERI PRAVNIM IN    |         |

|    |     |FIZ. OSEBAM             |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |432 INVESTICIJSKI       |181.173  |

|    |     |TRANSFERI               |         |

|    |     |PRORAČUNSKIM            |         |

|    |     |UPORABNIKOM             |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |531.897  |

|    |     |(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |B.   | RAČUN FINANČNIH        |         |

|    |     |TERJATEV IN NALOŽB      |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|75  |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0  |

|    |     |POSOJIL IN PRODAJA      |         |

|    |     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |

|    |     |(750+751+752)           |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |750 PREJETA VRAČILA     |      0  |

|    |     |DANIH POSOJIL           |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |751 PRODAJA KAPITALSKIH |      0  |

|    |     |DELEŽEV                 |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |752 KUPNINE IZ NASLOVA  |      0  |

|    |     |PRIVATIZACIJE           |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|44  |V.   |DANA POSOJILA           | 30.000  |

|    |     |IN POVEČANJE KAPITALSKIH|         |

|    |     |DELEŽEV (440+441)       |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |440 DANA POSOJILA       |      0  |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |441 POVEČANJE           | 30.000  |

|    |     |KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |         |

|    |     |FINANČNIH NALOŽB        |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA      |–30.000  |

|    |     |POSOJILA IN SPREMEMBE   |         |

|    |     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |

|    |     |(IV.–V.)                |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |C.   |RAČUN FINANCIRANJA      |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)      |      0  |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE |      0  |

+----+-----+------------------------+---------+

|55  |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |      0  |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA  |      0  |

|    |     |DOLGA                   |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |501.897  |

|    |     |SREDSTEV NA RAČUNIH     |         |

|    |     |(III.+VI.+X.) =         |         |

|    |     |(I.+IV.+VII.) –         |         |

|    |     |(II.+V.+VIII.)          |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–|      0  |

|    |     |VIII.)                  |         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |XI.  |NETO FINANCIRANJE       |      –  |

|    |     |(VI.+X.-IX.)            |531.897  |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |STANJE SREDSTEV NA      |1.750.103|

|    |     |RAČUNIH                 |         |

|    |     |OB KONCU PRETEKLEGA LETA|         |

+----+-----+------------------------+---------+

|    |     |– OD TEGA PRESEŽEK      |         |

|    |     |FINANČNE IZRAVNAVE IZ   |         |

|    |     |PRETEKLEGA LETA         |         |

+----+-----+------------------------+---------+

 

3. člen

Stanje sredstev na računu na 31. 12. 2014 po zaključnem računu znaša 2.252.000 €.

 

Presežek sredstev proračuna v višini 1.163.254 € je bil že razporejen v proračunu za leto 2015, razliko 1.088.746 € pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2015.

 

Presežek namenskih sredstev v skupni višini 311.826,17 € v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2014 je naslednji:

+-----------------------------+-----------+

|požarna taksa                |         – |

+-----------------------------+-----------+

|okoljska dajatev – odpadki   |         – |

+-----------------------------+-----------+

|okoljska dajatev – odpadne   |         – |

|vode                         |           |

+-----------------------------+-----------+

|vzdrževanje gozdnih cest     |         – |

+-----------------------------+-----------+

|počitniška dejavnost         | 25.412,86 |

+-----------------------------+-----------+

|najemnina infrastrukture MM  | 75.260,51 |

+-----------------------------+-----------+

|najemnina infrastrukture ČN  | 23.695,40 |

|Jesenice                     |           |

+-----------------------------+-----------+

|najemnina infrastrukture JPK | 51.139,48 |

|– odpadki                    |           |

+-----------------------------+-----------+

|najemnina infrastrukture JPK |         – |

|– vodovodi                   |           |

+-----------------------------+-----------+

|najemnina – mrliške vežice   |         – |

+-----------------------------+-----------+

|najemnina infrastrukture WTE |         – |

|– kanalizacija               |           |

+-----------------------------+-----------+

|koncesijske dajatve od iger  |         – |

|na srečo                     |           |

+-----------------------------+-----------+

|turistična taksa             |         – |

+-----------------------------+-----------+

|prihodki iz naslova koncesij |         – |

|– divjad                     |           |

+-----------------------------+-----------+

|unovčenje bančne garancije OŠ|  1.730,27 |

|16. decembra Mojstrana       |           |

+-----------------------------+-----------+

|ostanek vlaganj v javno      | 100.788,14|

|telekomunikacijsko omrežje   |           |

+-----------------------------+-----------+

|odškodnina od zavarovanj     | 33.799,51 |

|(fotovoltaika)               |           |

+-----------------------------+-----------+

|                             | 311.826,17|

+-----------------------------+-----------+

 

4. člen

Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 v višini 137.246,57 € se prenese v leto 2015.

 

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

6. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-005/2013-24

Kranjska Gora, dne 23. aprila 2015

 

Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor